rii.pl wiadomosci.rii.pl
 
Redakcja
|
Kontakt
|
Oferta
|
Zasady
 
Reklama
Ostatnie 5 wiadomości: 
[ Powrót do spisu wyszukiwania ]
OSiR straci plażę?
Tagi: plaża, Miedwie, OSiR, Radziszewska, Przysiwek, Zieleniewo, Stargard
Ilość wyświetleń: 6579

   

   1 kwietnia minął termin obowiązywania porozumienia pomiędzy Gminą Kobylanka i  Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie, w sprawie korzystania i zarządu nieruchomością wspólną – plażą nad jeziorem Miedwie.  

Porozumienie się skończyło, nowego wciąż nie ma

    Działka o powierzchni ponad 4 ha nad jeziorem Miedwie ma dwóch właścicieli. Gmina Kobylanka posiada udziały w wysokości 9336/10 000, stargardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 664/10 000. Skończyła się też umowa dzierżawy od gminy Kobylanka dwóch innych działek o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha.   Do dzisiaj nie wynegocjowano nowego porozumienia. Nie ma również podpisanej umowy na dzierżawę wspomnianych terenów. 

Porozumienie i umowa dzierżawy obowiązywały 10 lat. W myśl porozumienia stargardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w imieniu gminy Kobylanka, zarządzał całością działki graniczącą z lustrem Miedwia. Do jego obowiązków m.in. należały wszelkie prace konserwacyjne, utrzymanie porządku i czystości, bezpieczeństwa wypoczywających, w tym zapewnienie obsady ratowników, sprzętu ratunkowego, punktu udzielania pierwszej pomocy. Najważniejszym jednak obowiązkiem było zapewnienie bezpłatnego dostępu do miedwiańskiej plaży. Gmina Kobylanka była odpowiedzialna m.in. za odkomarzanie, badanie jakości wody, uzyskanie atestu dna kąpieliska, składania wniosku o Błękitną Flagę oraz koordynowanie działań Miedwiańskiego Centrum Wodnego.  

W październiku ubiegłego roku wpłynęło do gminy Kobylanka pismo informujące, że Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zainteresowany prowadzeniem działalności na dzierżawionych działkach oraz działce będącej współwłasnością gminy, czyli na miedwiańskiej plaży. Stargardzka spółka chciała kontynuacji współpracy na dotychczasowych warunkach. Stanowisko wójta było jednoznaczne. Najpierw plan inwestycyjny opracowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, później dzierżawa terenów.

Plaża nie stanowi dzisiaj atrakcji 

Prezes OsiR Stargard  Beata Radziszewska w kolejnym piśmie poprosiła o sprecyzowanie wymagań jakie musi spełnić, by móc dalej na wspomnianych działkach prowadzić swoją działalność 

W piśmie z 17 listopada ubiegłego roku podpisanym przez wójta Kobylanki Mirosława Przysiwka czytamy m.in. - Gmina Kobylanka upatruje nadrzędność celu dla dzierżawionych terenów w poprawie warunków bezpieczeństwa przybywających nad jezioro Miedwie mieszkańców subregionu stargardzkiego, a także wzmacnianiu ich kondycji fizycznej  oraz samorealizacji się każdego przybywającego poprzez stworzenie – na tym terenie warunków do uprawiania sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki. Zwracamy też uwagę, że warunki na jakich odbywało się, trwające dziesiątki lat użytkowanie tych terenów przez Miasto Stargard bądź jego „agendy” - obecnie Ośrodek Sportu i Rekreacji nie implikowały pożądanych zmian służących realizacji wspomnianego wyżej celu. Na przestrzeni czasu dzierżawienia nieruchomości (obecnie dz. geod 232/98, 232/99, 232/104) dużym zmianom uległy nieruchomości sąsiednie. Jakość tych zmian w konfrontacji z nieruchomościami dzierżawionymi spowodowała dysonans, którego dalsze pogłębianie szkodzi interesowi publicznemu. Zdekapitalizowana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, oświetleniowa, budowlana, drogowa nadto pozbawiona zabezpieczenia parkingowego wymaga koniecznych nakładów odtworzeniowych oraz inwestycyjnych. Plaża publiczna – choć czysta w okresie użytkowania – nie stanowi już dzisiaj dawnej swojej atrakcji.

W dalszej części pisma wójt warunkuje podpisanie porozumienia i umowy dzierżawy od przedstawienia planów inwestycyjnych, których zabezpieczenie finansowe powinno znaleźć się w budżecie miasta Stargard. Wójt skłonny jest również uczestniczyć finansowo w stworzeniu planu inwestycyjnego dla dzierżawionych terenów.

Beata Radziszewska nie zgadza się z zarzutami

7 lutego br. wpłynęła do Urzędu Gminy Kobylanka odpowiedź podpisana przez prezes Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Beatą Radziszewską, która podtrzymuje użytkowanie terenów na dotychczasowej zasadzie, nie zgadzając się z zarzutami wójta Przysiwka. W odpowiedzi czytamy m.in. - Oceny i żądania sformułowane w przywoływanym piśmie mają się nijak do stanu faktycznego, stanu prawnego nieruchomości i rzeczywistego zaangażowania współwłaścicieli obszaru. To właśnie OSiR spółka z o.o. w okresie ostatniej umowy dzierżawy (01.04.2014 – 31.03.2017 )zainwestował w infrastrukturę sportowo-wypoczynkową, budując nowe obiekty: plac zabaw i plenerową siłownię (łączny koszt obu obiektów to 97.048,47 zł netto). Zakupiono również dmuchany plac zabaw za kwotę 10.411,40 zł. To Gmina Kobylanka, jako właściciel nieruchomości, powinna taki plan opracować, przy ewentualnej współpracy i uzgodnieniach z dzierżawcą. OSiR Stargard Sp. z o. o. jest gotów wziąć udział w takich pracach i zapisać swój udział partycypacyjny w inwestycjach proporcjonalnie do procentowego udziału we własności nieruchomości tj.: 6,4% po stronie OSIR Stargard Sp. z o.o. a po stronie Gmina Kobylanka 93,6% Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zieleniewie, to OSiR Stargard Sp. z o. o. ponosi wszelkie koszty osobowe, które rocznie wynoszą średnio 70 tys. zł. oraz koszty osobowe pracowników: kierownika Ośrodka i pracowników gospodarczych, wynosi średniorocznie 55 tys. zł. W ostatnim okresie dzierżawy Spółka zakupiła sprzęt medyczno-ratowniczy za sumę 10 tyś zł. Spółka, ponosi również koszty utrzymania Ośrodka w czystości i higienie, koszty bieżących remontów, usług obcych związanych z bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska, koszty energii elektrycznej oraz koszty wywozu nieczystości i odpadów. Rocznie utrzymanie kąpieliska w Zieleniewie kosztuje Spółkę średnio 320 tys. zł.

Czas ucieka, konflikt trwa, planu nie ma

10 lutego br. wójt Przysiwek kolejny raz prosi o przedstawienie projektu indykatywnego planu zaangażowania spółki w rozwój działek, które są obiektem zainteresowania stargardzkiej spółki wraz z rodzajami zabezpieczeń oraz gwarancjami wykonania uzgodnionego i przyjętego przez Gminę planu zaangażowania inwestycyjnego spółki. Od zaangażowania inwestycyjnego wójt uzależnia dalszą współpracę.

7 marca do Urzędu Gminy Kobylanka wpływa odpowiedź od stargardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: - W związku z Państwa pismem z dnia 10 lutego 2017 r., w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółki z o.o. w Stargardzie informuję, że aktualnie Spółka nie posiada indykatywnych planów jej zaangażowania w rozwój infrastruktury dzierżawionego terenu. Takie projekty mogą zostać sporządzone po uzyskaniu promesy zawarcia stosownej w tym zakresie umowy dzierżawy, na okres nie krótszy niż 10 lat. Wówczas zostaną również skonkretyzowane, brane pod uwagę przez Spółkę, zadania inwestycyjne. Jednocześnie wskazuję, że wszelkie sposoby zabezpieczenia są w kompetencji Właściciela Spółki, Prezydenta Miasta Stargard.

Wójt szansę dał, prezes nie wykorzystała

Odpowiedź wójta nadeszła do prezes Radziszewskiej kilkanaście dni później.  Wójt deklaruje dalszą współpracę. Jest jednak jedno ale... - W nawiązaniu do ostatniego pisma Pani Prezes z dnia 1 marca 2017 r./ (pismo datowane 1 marca wpłyneło do Urzędu gminy 7 marca/ - przyp.autora) -  (nr 67/D/2017 informuję, że organ wykonawczy Gminy na okres od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. na dotychczasowych zasadach gotowy jest zawrzeć:
1. porozumienie w sprawie korzystania z nieruchomości wspólnej i zarządu nieruchomością wspólną z dnia 1 kwietnia 2014r.
2. umowę dzierżawy i o świadczeniu usług z dnia 1 kwietnia 2014r. pod warunkiem wyrażenia zgody Rady Gminy Kobylanka na przedłużenie dotychczasowej umowy.

   Powyższe działania uzależniam od przedstawienia do dnia 30 marca 2017 r. (sesja RG) planu perspektywicznego rozwoju terenów objętych działkami nr: 232/98, 232/99 i 232/104 w obrębie Zieleniewo.
W przypadku pozytywnego zaakceptowania przez Gminę Kobylanka ww. planu przystąpię do działań zmierzających do nawiązania umów umożliwiających korzystanie z ww. nieruchomości przez okres 10 lat.
Niedostarczenie planu perspektywicznego rozwoju w terminie do dnia 30 marca 2017 roku, a przypomnę, że jego przedstawienia domagam się od listopada 2016 roku, będę traktował jako wyraz przekazania Gminie przedmiotowych terenów. O Komisji oraz terminie protokolarnego przejęcia terenów poinformuję oddzielnym pismem. 

   Tydzień później w piśmie do wójta gminy Kobylanka, Beata Radziszewska prosi o prolongatę terminu przedstawienia planu perspektywicznego rozwoju terenów objętych wspomnianymi działkami do 30 kwietnia 2017 roku.

    3 kwietnia o godz. 10.00 miało odbyć się w Urzędzie Gminy Kobylanka  spotkanie wójta Mirosława Przysiwka z zarządem stargardzkiej spółki. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że na spotkanie został desygnowany pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest kierownikiem obiektu w Zieleniewie. Niestety pracownik na spotkanie nie dotarł. Nie znamy przyczyn absencji zarówno zarządu jak i desygnowanego pracownika.     Co z rozpoczęciem sezonu nad jeziorem Miedwie? - pytają mieszkańcy, nie tylko Stargardu.  Ocenę zachowania samorządowców pozostawiam naszym czytelnikom.  Wszak urzędnicy zawsze dbają o dobro... Najczęściej własne !

Dariusz NOWAKOWSKI - 04.04.2017
1.
      Ależ stargardzcy urzędnicy wykazali wielką inicjatywę w zagospodarowanie tego terenu. Jej wyrazem jest pseudo okręt na placu zabaw. W sumie kilka desek, parę kołków i 2 kilo gwoździ,a kosztowało jedyne 75 tysięcy. Może lepiej było kupić za te pieniądze prawdziwy jacht, cena zbliżona a można by było pobawić się i popływać. Jak stargardzki urzędnik przejawi inicjatywę, to naprawdę, aż łza się w oku kręci na widok dbałości o publiczne pieniądze. To oczywiście nie odosobniony przypadek, no cóż przecież i tak nikt tego nie skontroluje. A plaże powinna gmina Kobylanka odebrać jak najszybciej, tak będzie lepiej dla mieszkańców Stargardu.
ChatNoir (89.229.97...) 04-04-2017 22:16
2.
      brawo wójt!!! Z jednej strony syf (teren zarządzny przez OSIR) a za bramką tak jak to powinno wyglądać. Nic dziwnego OSIR nie będzie nigdy inwestował w nie swoje tereny. Dlatego oddać Kobylance co ich i niech będzie ładnie!!!
bart (108.171.129...) 04-04-2017 22:26
3.
      Takie są włąśnie rządy miasta, były i będą, bo Osir podlega pod miasto jako spółka miejska.
żenada (178.235.40...) 04-04-2017 22:45
4.
      Stargard buduje sobie MC DONALDA - taki wielkanocny zajączek :)
Grażyna (79.191.255...) 04-04-2017 23:16
5.
      Znowu ktoś chce wykorzystać miasto do swoich potrzeb. Czyż wójt Kobylanki nie jest związany z Rogowskim. Jakie udziały ma osir w działce? 664 do 9336 i chyba normalne jest ze ktos chce miec pewność użytkowania aby włożyć kasę, bo można zainwestować a wójt rozwiąże umowę za rok. I na kazde 664 zł Kobylanka powinna wlozyc 9336 zł. Numer jak z powiatem o hale.
Hipokryzja (37.47.176...) 04-04-2017 23:20
6.
      Osirowi zależy na użytkowaniu terenu i stawia wymagania właścicielowi? Dobrze rozumiem?
Zuza (94.254.225...) 04-04-2017 23:37
7.
      A zobaczcie na Osir miejska spółka, hehe. A pamiętacie niedawne sexafery. Ale wkoło jest wesoło...
wybory-poco?-bez zmian (178.235.40...) 05-04-2017 00:38
8.
      Gmina Kobylanka niech pierw spłaci dług w kwocie 25.338.458,81zł. 11.) Podatek VAT jako narzędzie polityki finansowej Gminy. Gmina od 2016 roku sukcesywnie odzyskuje podatek VAT nie tylko z realizowanych inwestycji ale też prowadzonej przez siebie działalności bieżącej. Właśnie otrzymaliśmy decyzje US o zwrocie podatku VAT na kwotę 30 tys. zł. To duże osiągnięcie, wpływające na pomniejszenie kosztów funkcjonowania Gminy. Obecnie jesteśmy w sporze z izbą skarbową odmawiającą zwrotu podatku dla Gminy za wybudowaną promenadę nad j. Miedwie. Po wielu latach przychodzi mi kończyć (rozliczać) rozpoczęte niegdyś inwestycje. Sprawa jest przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z takich właśnie m.in. oszczędności, Gmina od 2 lat generuje nadwyżki budżetowe, które do tej pory przeznaczała na spłaty odziedziczonego zadłużenia, który u początku kadencji , jako wartość skumulowana wyniósł 25.338.458,81zł. (skumulowana, czyli ta oficjalnie wykazana w postaci kredytów [=16.044.386 zł,] jak też ta niewykazana jako oficjalny dług publiczny, a wynikająca z zalegających, niezapłaconych przedsiębiorcom faktur, pozostawionego debetu w rachunku bankowym, przegranych sporów sądowych i kar z tego wynikających, niezapłaconych zobowiązań z porozumień z mieszkańcami wykonującymi kanalizację sanitarną i wodociągową, itp. [=9.294.073 zł] ) źródło:kobylanka.pl/sprawozadnie-02-17
Stargard (79.186.71...) 05-04-2017 08:06
9.
      mając takie udziały jak Osir czyli ok 6,5% nic bym nie inwestował a Ty jeden z drugim będac wspólnikiem kogoś kto ma 93.5% też byś inwestował za niego?? a niech sobie kobylanka zabierze plaże i w nią inwestuje i o nią dba zobaczymy jak będzie , zagrywka przedwyborcza jak ktoś tu napisał ale na nic się zda bo to jeszcze bardziej ludzi od was odstrasza, do zobaczenia 10 kwietnia!
Wandzia (83.11.65...) 05-04-2017 08:20
10.
      Nieruchomość inwestycyjna nad jeziorem Miedwie... -W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka nieruchomość ta została określona jako strefa turystyczna z możliwością zabudowy hotelowej, wypoczynkowo – mieszkalnej, usługowej i gastronomicznej. W zasadach zagospodarowania zapisy w Studium dopuszczają: marinę, zespół hotelowy, domki rekreacyjne, zespół wypoczynkowo – rehabilitacyjny, apartamenty turystyczne, usługi lecznicze i odnowy biologicznej, kompleks wypoczynkowo – mieszkaniowy z dopuszczeniem usług handlu i gastronomii. Właścicielami nieruchomości są: Gmina Kobylanka i WFOŚiGW w Szczecinie. Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi 15.8824 ha. W tym własność Gminy Kobylanka to 4.2342 ha a WFOŚiGW to 11.6482 ha. źródło:http://www.inwestycjamiedwie.pl/
Stargard (79.186.71...) 05-04-2017 08:31
11.
      Pisałem że na rii.pl nie będzie to ostatni artykuł, nos mnie nie zawiódł. Autorem jest "syn marnotrawny" Dariusz Nowakowski, co utwierdza mnie jeszcze bardziej w przekonaniu że zemsta to akt wynikający z bezsilności, gdy tylko zniknie poczucie bezsilności, znika również pragnienie zemsty. Mam nadzieję że po wyborach zniknie na jakiś czas.
Stargard (79.186.71...) 05-04-2017 08:58
12.
      Ja bardzo przepraszam,że odzywam się tylko w kwestii jednego drobiazgu, a nie w głównym nurcie dyskusji :) Chciałbym się mianowicie dowiedzieć, co to jest to \"odkomażanie\"? Czyżby chodziło o pozbawienie kogoś komży? W takim przypadku powinno się chyba napisać \"odkomżanie\" , nieprawdaż? :) :) :)
Gimbus (83.16.234...) 05-04-2017 09:08
13.
      Myślę że to pytanie powinieneś skierować do autora tekstu dziennikarza Dariusza Nowakowskiego
Wandzia (83.11.65...) 05-04-2017 09:16
14.
      A ja nie zaglosuje bo juz 15 lat rzadza. Czas na innych. W tym kraju nic sie nie zmieni jak nie bedzie kadencyjności-2 kadencje i koniec. To nie jest Korea.
dla uzdrowienia samorżadności (178.235.40...) 05-04-2017 10:46
15.
      Ad.14.Chcesz by "Misiewicze" opanowały Stargard? Znasz przysłowie „zamienił stryjek siekierkę na kijek”
Stargard (79.186.71...) 05-04-2017 12:23
16.
      Nie, chce zmian po 15 latach w mieście.
kadencyjność (91.204.155...) 05-04-2017 14:13
17.
      A niech ta Kobylanka zabierze sobie tą "plaże' i zobaczymy na co ich będzie stać. Dołożymy godzinkę i jesteśmy nad morzem a nie na zakurzonej plaży razem z komarami.Pomysły obecnego wójta widać gołym okiem. Odpływające altanki wodne i gnijący "amfiteatr" bez pomysłów na istnienie. Tak zadba i o plaże. Wymądrzanie dzisiaj nieodpłatne.
Mieszko II (81.190.35...) 05-04-2017 22:16
18.
      Niech zabiorą jak Osir spóka miejsak sobie nie daje rady:)
kadencyjność (178.235.40...) 05-04-2017 22:30
19.
      polityczna zagrywka ale nie damy się nabrać, Rafał Zając prezydentem już w poniedziałek!
Katarzyna Wielka (83.11.152...) 06-04-2017 08:21
20.
      Katarzyna Wielka bronisz stołków prezesów zagrożonych:))
dobre (178.235.40...) 06-04-2017 10:24
21.
      Plaży Osir oficjalnie już nie ma .. i tu nie chodzi o to że ktoś z czymś sobie nie radzi tylko o to , że ludzie nie umieją się dogadać - konflikt interpersonalny jest ogromny - i na tym cierpią mieszkańcy!
plażowicz (193.105.251...) 06-04-2017 11:11
22.
      gra polityczna ciekawe że najpierw pan Jach proponuje Rafałowi startowanie i wtedy Rafał jest najlepszym kandydatem a jak ten odmawia to się okazuję że jest bleee, taka to ta warszawska polityka ale my jej tu nie chcemy
Katarzyna Wielka (83.11.152...) 06-04-2017 11:28
23.
      Katarzyna Wielak vel zajączek tematem jest plaża osiru na Miedwiu a ty dalej swoje jak mantra.
ehh co za ludzie (178.235.40...) 06-04-2017 11:32
24.
      Miss Miedwia - impreza na skalę Polski.. Najpierw na plaży super koncerty - potem poprzez konflikt władz Osir i Gminy - przeniesiona do amfiteatru - a na końcu rezygnacja całkowicie ...- i kogo to wina ? mieszkańców?
plażowicz (193.105.251...) 06-04-2017 11:38
25.
      Rządzących a kto wtedy rządził? hehehe
wybory (178.235.40...) 06-04-2017 11:41
26.
      Juz od dawna mowilem, ze OSiR zapuscil plaze i doprowadzil do powolnej jej powolnej degradacji.
Mincek (94.254.227...) 06-04-2017 16:39
27.
      Dajcie spokój, przecież to głównie mieszkańcy Stargardu korzystają z tej plaży. Zawsze można się dogadać co do poziomu inwestowania i partycypowania w zyskach. Jako mieszkaniec Stargardu też widzę różnicę w wyglądzie terenu, którym zarządza Osir a wyglądem terenów dookoła. Wójt ma rację. Teren zarządzay przez Osir to niestety PRL.
oleg (91.226.236...) 06-04-2017 21:12
28.
      osir czyli społka miejska podległa pod miasto pod zająca:).
słabo (178.235.40...) 06-04-2017 22:30
29.
      Niech P.Przysiwek wyremontuje te inwestycje co zostały wybudowane ze środków unijnych bo wszystko się sypie i gnije.Szuka pieniędzy w postaci podwyzszenia podatku od nieruchomości użytkowanych jako działki rekreacyjne itp.
wujek (89.229.97...) 07-04-2017 08:59
30.
      ZADŁUŻENIE KOBYLANKI I SPRAWA W PROKURATURZE 2017-04-07 Tomasz Duklanowski -Prokuratura Rejonowa w Stargardzie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez byłego wójta Kobylanki. - Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez grupę radnych z gminy Kobylanka - mówi prokurator Joanna Biranowska-Sochalska. - Aktualnie w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Stargardzie wszczęła śledztwo. Postępowanie to jest na wstępnym etapie i zmierzamy do ustalenia wszystkich okoliczności związanych z tą sprawą. - Rajcy zarzucają byłemu wójtowi, że zadłużył gminę m.in. zaciągając kredyty w parabankach - mówi wójt gminy Kobylanka Mirosław Przysiwek. - Gmina utraciła płynność w 100 procentach. Nauczyciele, urzędnicy, opieka pomocy społecznej nie otrzymali wynagrodzeń. Mówię dokładnie o końcu grudnia 2014 roku, bo od 8 grudnia jest nowa kadencja a 14 grudnia to się wszystko jakby odkryło po pierwszej sesji nowej kadencji. Były wójt Kobylanki Andrzej Kaszubski nie ma sobie nic do zarzucenia. - Sytuacja gminy była trochę absurdalna. Absolutnie nie było w tym żadnej mojej winy. Trzeba było po prostu ratować sytuację. To nie ja zmieniłem przepisy. Działałem zgodnie z prawem, a potem wszystko postawiono do góry nogami - stwierdził Kaszubski. Zadłużenie Kobylanki wynosi dziś około 10 mln złotych. Na zakończenie kadencji poprzedniego burmistrza to było ok. 23,5 miliona złotych. źródło:radioszczecin.pl
Stargard (79.186.219...) 08-04-2017 10:23
31.
      A ciekawe gdzie przystań znalazł p. Kaszubski. W kulturę poszedł ;)
hi hi (89.228.245...) 09-04-2017 13:59
32.
      Kaszubski pracuje w sck miejska spolka zajaca:)
haha (94.254.129...) 09-04-2017 22:36
33.
      Tak gadacie na zieleniewo, ze brudne itp a pierwsi tam lecicie. Po co? W weekendy nie ma gdzie palca wsadzic. Niech kazdy pilnuje siebie i sasiada obok a wtedy napewo na miedwiu bedzie czysto
Marta (5.172.235...) 25-05-2017 18:02
Najczęściej czytane:
 • Wypadek nad Miedwiem...
 • Spójnia klub PiSu...
 • Śmiertelny wypadek na A...
 • Blokady dla niezdyscypl...
 • Podwyżki w Urzędzie Mie...
 • Strefa Płatnego Parkowa...
 • Uciążliwe prace dla mie...
 • Kolejne utrudnienia dro...
 • Klejący parking przy SC...
 • Stargardzianie nie chcą...
 • gg
  Galeria zdjęć
  Kontakt z redakcją

  przepisz kod: 
  Wykonał: info
  Copyright © 2011 - info-wiadomości - info T. Cywka, Stargard, wiadomości, informacje, aktualności, dziennik